Aktualnie znajdujesz się na:

Zespół doradczy

Zespół doradczy do spraw geodezji i kartografii.

Zespół doradczy Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii, w skład którego wchodzą przedstawiciele organów służby geodezyjnej i kartograficznej, organizacji geodezyjnych i kartograficznych, świata nauki oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej ma zdiagnozować potrzeby systemu, przeanalizować jego wydajność oraz wypracować sprawny i spójny model funkcjonowania geodezji i kartografii.


Prezentacja wiceministra Tomasza Żuchowskiego z dnia 12 maja 2017r. podczas pierwszego posiedzenia zespołu doradczego do spraw geodezji i kartografii

Lista przewodniczących podzespołów:

Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych; wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych

Dorota Pawłowska-Baszak

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

Geodezja a geoinformacja – nowe wyzwania. Określenie standardów, redefinicja systemów informacyjnych państwa (ZSIN, pzgik, K-GESUT)

dr hab. inż. Waldemar Izdebski

Adiunkt Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Prezes Zarządu GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

Organizacja zawodu geodety i nadawania uprawnień zawodowych

Grażyna Kierznowska

Główny Geodeta Kraju

Struktura organizacyjna SGiK i jej finansowanie oraz organizacja, struktura i tryb prowadzenia pzgik

Jan Schnerch

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Ewidencja gruntów i budynków

dr hab. inż. Paweł Hanus

Prof. nadzw. Wydziału Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie

 Pełny skład osobowy poszczególnych zespołów:

1) Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych; wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych
• Dorota Pawłowska-Baszak (Polskie Towarzystwo Geodezyjne) – przewodnicząca,
• Robert Cieszyński (kujawsko-pomorski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego),
• Urszula Świtała (Związek Miast Polskich, Łódzki Ośrodek Geodezyjny),
• dr inż. Bogdan Wolak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
• dr inż. Józef Maślanka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
• Mirosław Puzia (śląski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego),
• Wojciech Będkowski (Polska Geodezja Komercyjna),
• Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik (Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Chełmskiej”),
• Wiesław Sikora (Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów),
• Krzysztof Szczepanik (Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”),
• Joanna Parda (Główny Urząd Geodezji i Kartografii),
• dr hab. inż. Waldemar Izdebski (Politechnika Warszawska),
• Krzysztof Rogala (Geodezyjna Izba Gospodarcza),
• Alicja Meusz (dolnośląski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego).

2) Geodezja a geoinfromacja – nowe wyzwania. Określenie standardów, redefinicja systemów informacyjnych państwa
• dr hab. inż. Waldemar Izdebski – przewodniczący (PW),
• dr Dariusz Dukaczewski (Instytut Geodezji i Kartografii),
• dr hab. Radosław Wiśniewski (Ministerstwo Cyfryzacji),
• Jan Maciej Czajkowski (ZMP),
• Robert Pajkert (SKP),
• Paweł Świerczek (PGK),
• Michał Pellowski (Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne),
• Lidia Danielska (wielkopolski WINGiK),
• Grażyna Kierznowska (Główny Geodeta Kraju),
• prof. dr hab. Alina Maciejewska (PW),
• Rafał Piętka (GIG),
• Wiesław Sikora (NSG),
• Ryszard Źróbek (UWM).

3) Organizacja zawodu geodety i nadawania uprawnień zawodowych
• Grażyna Kierznowska – przewodnicząca (Główny Geodeta Kraju),
• dr Dariusz Dukaczewski (IGiK),
• Wojciech Dyakowski (łódzki WINGiK),
• dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz (Politechnika Wrocławska, SKP),
• dr inż. Bogdan Wolak (UWM),
• Mirosław Puzia (śląski WINGiK),
• Agnieszka Buczek (SKP),
• Radosław Smyk (PTG),
• Rafał Piętka (GIG),
• Krzysztof Rogala (GIG),
• Krzysztof Szczepanik (SGZP),
• Alicja Meusz (dolnośląski WINGiK),
• Stanisław Bacior (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),
• Jerzy Kozłowski (MRiRW),
• Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik (SGZC),
• Józef Maślanka (AGH),
• dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła (Politechnika Śląska).

4) Struktura organizacyjna SGiK i jej finansowanie oraz organizacja, struktura i tryb prowadzenia PZGiK
• Jan Schnerch – przewodniczący (ZPP, ŁOG),
• Dr Dariusz Dukaczewski (IGiK),
• dr hab. Radosław Wiśniewski (MC),
• Cezary Zaremba (MSWiA),
• Szymon Wróbel (MSWiA),
• Wojciech Dyakowski (łódzki WINGiK),
• Robert Cieszyński (kujawsko-pomorski WINGiK),
• Jan Maciej Czajkowski (ZMP),
• Mirosław Puzia (śląski WINGiK),
• Robert Pajkert (SKP),
• Paweł Świerczek (PGK),
• Wojciech Będkowski (PGK),
• Radosław Smyk (PTG),
• Michał Pellowski (PSG),
• Alicja Meusz (dolnośląski WINGiK),
• dr hab. inż. Waldemar Izdebski (PW),
• Krzysztof Szczepanik (SGZP),
• Joanna Parda (GUGiK).

5) Ewidencja gruntów i budynków
• dr hab. inż. Paweł Hanus – przewodniczący (AGH),
• Lidia Danielska (wielkopolski WINGiK),
• Jan Schnerch (Związek Powiatów Polskich, ŁOG),
• Dr hab. inż. Waldemar Izdebski (PW),
• Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek (UWM),
• Dr inż. Ludmiła Pietrzak (SGP),
• Wiesław Sikora (NSG),
• Dr. inż. Stanisław Bacior (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),
• Jarosław Wiśniewski (MRiRW),
• Alicja Meusz (dolnośląski WINGiK),
• Michał Pellowski (PSG),
• Krzysztof Rogala (GIG),
• Joanna Parda (GUGiK).

liczba wejść: 2281