Aktualnie znajdujesz się na:

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Do zadań Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej należy:
 

Do zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

 1. prowadzenie kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i prace kartograficzne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, również w zakresie celowości;
 2. kontrola realizacji przez marszałka województwa zadań w zakresie:
        a) prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
        b) wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
        c) analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
        d) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
        e) tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali
             1:10000,
 3. kontrola wykonywania zadań przez starostę w zakresie:
        a) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
             - prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; geodezyjnej ewidencji sieci
               uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pk3, zwanej "powiatową bazą GESUT"; gleboznawczej klasyfikacji gruntów,        
             - tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
             - tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:10000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
               kartograficzne
        b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
        c) zakładania osnów szczegółowych,
        d) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
        e) zbiorów danych objętych bazami danych, oraz dla związanych z nimi usług tworzenia metadanych opisujących te zbiory i usługi;
 4. kontrolowanie działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, a w szczególności:
        a) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
        b) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
        c) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
        d) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
 5. wydawanie, na wniosek starosty, opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia jego zadań w zakresie geodezji i kartografii;
 6. prowadzenie postępowań dotyczących refundacji przez Skarb Państwa kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
 7. przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych (powiatowych i wojewódzkich), w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 8. opracowywanie projektu rocznego planu kontroli wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
 9. współpraca z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
 10. sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych:
         a) o mapie zasadniczej,
         b) o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
         c) o szczegółowej osnowie geodezyjnej,
         d) o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
 11. wnioskowanie do Wojewody o powołanie i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego;
 12. wnioskowanie do Wojewody o powołanie na 4 letnią kadencję członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego;
 13. wnioskowanie do rzecznika dyscyplinarnego o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w  stosunku do osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 14. obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego oraz wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 15. wydawanie dziennika praktyki zawodowej na wniosek zainteresowanego;
 16. kontrola opracowań dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby aktualizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 17. kontrola powszechnej taksacji nieruchomości, w zakresie:
  a) prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych,
  b) sposobu załatwiania skarg i wniosków;
 18. koordynowanie kontroli i opracowywanie dokumentacji związanej z działalnością kontrolną;
 19. opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie kontroli;
 20. przyjmowanie klientów zgłaszających skargi i wnioski ustnie do protokołu w zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji;
 21. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywanie skarg na przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, których przedmiot działania obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
 22. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju i marszałkiem województwa w prowadzeniu Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju;
 23. prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie w zakresie nadzorowanych zadań oraz merytoryczne opracowywanie materiałów szkoleniowych;
 24. prowadzenie strony internetowej (BIP) wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu i na potrzeby komunikacji społecznej;
 25. realizowanie zadań obronnych w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji wynikających z obowiązujących aktów prawnych oraz zestawień zadań "Planu operacyjnego funkcjonowania Województwa Dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia i wojny.
 
 
  Do zadań Oddziału Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy:
 

Do zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie Oddziału Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy:

 1. prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy  z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie związanym z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
  • nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w zakresie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów i powszechną taksacją nieruchomości,
  • nadzór nad zakładaniem, modernizacją i prowadzeniem ewidencji gruntów, budynków i lokali,
  • nadzór nad opracowywaniem map i tabel taksacyjnych,
  • nadzór nad przekazywaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez starostów baz danych ewidencji gruntów i budynków w celu zasilania i aktualizacji Systemu IACS - LPIS niezbędnego do corocznego naliczania dopłat bezpośrednich dla rolników,
  • nadzór nad materiałami przekazywanych starostom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynikającą z modernizacji LPIS oraz nadzór nad wykorzystaniem tych materiałów do bieżącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  • nadzór nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem w systemach teleinformatycznych bazy danych katastru nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości,
  • nadzór nad prowadzeniem i udostępnianiem map ewidencyjnych w standardowych opracowaniach kartograficznych w skalach 1:500 do 1:5000;
 2. nadzór nad tworzeniem i utrzymywaniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 3. nadzór nad sporządzaniem powiatowych i wojewódzkich rocznych zestawień zbiorczych objętych ewidencją;
 4. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnych do realizacji jego zadań ustawowych;
 5. realizacja zadań Wojewody wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów;
 6. uzgodnienie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 7. współpraca z Głównym Geodetą Kraju przy zapewnieniu rozwiązań technicznych umożliwiających dostęp, za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, do danych zawartych w prowadzonych rejestrach publicznych;
 8. sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji;
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako:
  a) organu pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach wykonawczych do ustawy,
  b) organu wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywanie skarg na działanie organów admistracji  geodezyjnej i kartograficznej;
 11. prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie w zakresie nadzorowanych zadań oraz merytoryczne opracowywanie materiałów szkoleniowych;
 12. przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu i na potrzeby komunikacji społecznej, w zakresie zadań realizowanych przez Oddział;
 13. prowadzenie działań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Inspekcji.
liczba wejść: 966