Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 , poz. 1086)

W dniu 27.06.2019 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 , poz. 1086)  w którym wprowadzono następujące zmiany:

·w  § 9 pkt 2 doprecyzowano organ do którego przekazywane są protokoły  z czynności  sprawdzenie stanu znaku podstawowej osnowy geodezyjnej,  po uzyskaniu informacji o jego zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia – wskazując na Głównego Geodetę,  wykreślono  marszałka województwa , który zgodnie z w art. 7  ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne nie realizuje zadań z zakresu ochrony znaków geodezyjnych;

  • w § 11 dostosowano zapisy w zakresie  osnów geodezyjnych, w przypadku wykonywania prac związanych z   przeglądem  i konserwacją znaków  -  jeżeli czynności dotyczą   osnowy geodezyjnej  grawimetrycznej i magnetycznej,  prace te zapewnia  Główny Geodeta Kraju, natomiast w przypadku szczegółowej osnowy geodezyjnej – starosta;
  • następuje zmiana załącznika   do rozporządzenia  - wzór zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości.
liczba wejść: 322