Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

W dniu 24.06.2020r. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0 wprowadzająca zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W dniu 24 czerwca 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1086) wprowadzająca zmiany do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

  • usunięcie obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem i dopuszczenie 10-cio dniowego terminu na ich zgłoszenie,
  • zawieszenie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników w zakresie tyczenia obiektów budowlanych,
  • możliwość samodzielnego poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów, wytworzonych przez wykonawców prac geodezyjnych, przeznaczonych dla zamawiającego,
  • wprowadzenie możliwości włączania do operatów elektronicznych samodzielnie poświadczonych, za zgodność z oryginałem, dokumentów sporządzonych papierowo,
  • nałożenie na organy administracji obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • zawieszenie pobierania opłat za udostepnienie danych dotyczących osnów geodezyjnych, działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii, budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według KŚT, ortofotomapy.
liczba wejść: 201