Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Jednolicie o scalaniu i gospodarce nieruchomościami

W Dzienniku Ustaw opublikowano wczoraj (21 października) jednolite teksty ustaw o scalaniu i wymianie gruntów oraz o gospodarce nieruchomościami.

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. poz. 1899) uwzględnia zmiany wprowadzone w tym akcie przez ustawy:

  • z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,
  • z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw,
  • z 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,
  • z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Z kolei jednolity tekst ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. poz. 1912) uwzględnia zmiany wprowadzone w tym akcie:

  • wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt SK 21/17),
  • ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
liczba wejść: 27