Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zamiar wystąpienia o decyzję środowiskową (…) nie stanowi interesu prawnego w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 3 Pgik

Pełne uzasadnienie prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 673/22 z dnia 7 lutego 2023r. opublikowano na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń. Sprawa dotyczy rozpatrzenia przez starostę wniosku o wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla konkretnej działki ewidencyjnej. Wnioskodawca wskazał również, iż ma interes prawny w dostępie do danych objętych wnioskiem wynikający z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2009r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, (…). Takie żądanie zostało dookreślone i rozpatrzone, i w rezultacie starosta decyzją odmówił wnioskującemu wydania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów. DWINGiK rozpatrzył odwołanie i utrzymał w mocy decyzję organu I Instancji. W takim stanie faktycznym zapadł wyrok WSA we Wrocławiu, na skutek rozpatrzenia skargi na decyzję organu odwoławczego.

 

liczba wejść: 382