Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zmiana art. 53b ustawy Pgik

1 października 2023r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która w art. 2 stanowi:

W ustawie z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752, 1615 i 1688) w art. 53b w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2023r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2024r.”.

liczba wejść: 202