Aktualnie znajdujesz się na:

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa o dostępie do informacji publiczne,j ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz ustawa o służbie cywilnej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Urząd ma prawo naliczyć opłatę za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Nie udostępnia się informacji publicznej jeżeli:

  • jej udostępnienie naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności tajemnicy ochrony danych osobowych oraz skarbowych i statystycznych;
  • jej udostępnienie narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
  • jej udostępnienie określają przepisy innej ustawy.

 Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, została udostępniona w sposób inny niż określony wyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat; będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone bądź też została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego –- przykładowy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej ”.

liczba wejść: 2139