Aktualnie znajdujesz się na:

Ustawy

Ustawy

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Ustawa z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Ustawa z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

liczba wejść: 3752