Aktualnie znajdujesz się na:

Orzecznictwo

Orzecznictwo

      Egib użytki, budynki i lokale

 1. 2024-03-26 - II SA/Wr 600/23 aktualizacja informacji zawartych w egib w zakresie zmiany użytku gruntowego z B na Br
 2. 2023-08-29 - II SA/Wr 148/23 odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany użytku gruntowego z RIIIb i PsIV na Br
 3. 2020-01-23 - II SA/Wr 695/19 odmowa aktualizacji danych egib polegająca na wpisie Gminy jako właściciela działek oraz zmianie ich sposobu użytkowania na użytek dr; 2023-10-26 - I OSK 1141/20 wyrok NSA
 4. 2020-01-17 - II SA/Wr 793/19 aktualizacja informacji zawartych w egib w zakresie zmiany funkcji użytkowej budynków
 5. 2019-12-03 - II SA/Wr 362/19  aktualizacja informacji zawartych w egib w zakresie zmiany funkcji użytkowej budynku oraz uzupełnienia numeracji porządkowej nieruchomości
 6. 2018-06-19-II SA/Wr 291/18 odmowa aktualizacji egib, w zakresie zmiany użytku B na Br i funkcji budynku z mj2 na g
 7. 2018-10-16 - II SA/Wr 560/18 odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany użytku Tk na Ps
 8. 2018-03-13 - II SA/Wr 736/17  odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany użytku ŁIV na Bp
 9. 2018-02-27 - II SA/Wr 592/17  odmowa dokonania aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie zmiany funkcji lokali; 2020-02-26- I OSK 2044/18 wyrok NSA
 10.  2018-01-31 - II SA/Wr 738/17  odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib, dotyczącej zmiany użytku gruntowego Ł na Bp
 11. 2018-01-25 - II SA/Wr 735/2017  odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib, dotyczącej zmiany użytku gruntowego Ps na Bp
 12. 2018-01-25 - II SA/Wr 737/17 odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib, dotyczącej zmiany użytków gruntowych Ps oraz R na Bp
 13. 2018-01-10 - II SA/Wr 739/17  odmowa aktualizacji operatu egib  w zakresie zmiany użytku z Lz/PsIV  na Bp
 14. 2017-09-21  - I OSK 472/17  odmowa aktualizacji egib, dotyczącej zmiany użytku gruntowego Ls na Bp
 15. 2017-08-24 - II SA/Wr 220/17  aktualizacja informacji zawartych w egib, dotyczacej zmiany funkcji budynku i użytku (apartamenty turystyczne); 2019-10-02 - I OSK 20/18 wyrok NSA
 16. 2017-06-28 - II SA/Wr 197/17  odmowa aktualizacji egib, dotyczącej zmiany użytku gruntowego Bz na Lz.
 17. 2017-05-17  - II SA/Wr 158/17 odmowa aktualizacji egib, dotyczącej zasięgu użytku gruntowego B
 18. 2017-02-02 - II SA/Wr 742/16  odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib dotyczących powierzchni użytkowej lokalu
 19. 2016-07-27 - II SA/Wr 211/16  odmowa wprowadzenia zmian do operatu egib w zakresie zmiany powierzchni użytkowej lokalu
 20. 1016-05-19 - II SA/Wr 181/16 aktualizacja informacji zawartych w egib; 2018-06-06 - I OSK 1999/16 wyrok NSA
 21. 2016-04-27 - II SA/Wr 11/16 odmowa wprowadzenia zmian w części kartograficznej operatu egib
 22. 2015-10-28 - II SA/Wr 503/15  nałożenie obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych egib; 2017-11-22 - I OSK 207/16 wyrok NSA
 23. 2015-05-07 - II SA/Wr 194/15 odmowa wprowadzenia  zmiany w operacie egib z B na Br
 24. 2015-01-21 - I OSK 1307/13  odmowa wprowadzenia zmiany wpisu w operacie egib
 25. 2014-09-23 - II SA/Wr 404/14   dokonanie z urzędu zmiany wpisu w egib z użytku gruntowego Ws na Wp; 2016-12-19 - I OSK 705/15 wyrok NSA
 26. 2014-07-08 - II SA/Wr 279/14  odmowa wprowadzenia zmiany wpisu w operacie egib; 2017-06-07 - I OSK 2821/14 wyrok NSA
 27. 2013-12-04 - II SA/Wr 680/13 odmowa przywrócenia w egib przeznaczenia nieruchomości na grunty rolne zabudowane oraz wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów; 2015-10-21 - I OSK 253/14 wyrok NSA
 28. 2013-10-17 - II SA/Wr 620/13  odmowa wprowadzenia zmian w operacie egib
 29. 2013-07-10 - I OSK 275/12  aktualizacja operatu ewidencyjnego dotycząca podstawowej funkcji budynku (domy letniskowe)
 30. 2013-02-13 - II SA/Wr 814/12 odmowa wprowadzenia zmian wpisu w operacie egib z B na Br; 2013-01-21  - I OSK 1307/13 wyrok NSA
 31. 2010-04-21 - II SA/Wr 63/10   aktualizacja użytków w operacie egib z Tr na użytek Ls; 2011-06-30 - I OSK 1240/10 wyrok NSA    
 32. 2010-01-19 - II SA/Wr 546/09 zmiana użytku w operacie egib Ws na Wp
 33. 2010-01-19 - II SA/Wr 551/09  wprowadzenia zmiany oznaczenia użytków gruntowych nieruchomości RV, ŁIV i ŁV na ŁIV, ŁV
 34. 2010-01-19 - II SA/Wr 584/09  wprowadzenia zmiany oznaczenia użytków gruntowych nieruchomości LsV na ŁVI
 35. 2009-10-15 - III SA/Wr 471/09  aktualizacja zapisów w operacie egib Lz-PsIV na Lz-V
 36. 2009-02-18 - III SA/Wr 457/08 odmowa wprowadzenia zmian w operacie egib (zmiana oznaczenia podstawowej funkcji budynku

      Egib granice

 1. 2022-12-13 - II SA/Wr 308/22 odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib dotyczących przebiegu granicy na podstawie dokumentów archiwalnych
 2. 2022-11-22 - II SA/Wr 369/22 aktualizacja danych ewidencyjnych punktów granicznych na podstawie dokumentacji znajdującej się w pzgik
 3. 2022-05-12 - II SA/Wr 356/21 odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie ujawnienia podziału  w trybie rolnym
 4. 2022-05-05 - II SA/Wr 597/21 odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib w zakresie "skorygowania" granic zgodnie z decyzją podziałową
 5. 2021-12-16 - II SA/Wr 371/21 odmowa aktualizacji informacji zawartych w egib dotyczących przebiegu granicy; 2023-10-26 - I OSK 1520/22 wyrok NSA
 6. 2021-01-21 - II SA/Wr 372/20  sprostowanie zapisów w operacie egib
 7. 2018-08-07 - II SA/Wr 231/18  rozpatrzenie zarzutów do danych zawartych w egib ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym po modernizacji egib; 2021-11-09 - I OSK 31/19 wyrok NSA
 8. 2018-12-18 - II SA/Wr 786/18 aktualizacja informacji zawartych w egib na podstawie dokumentacji geodezyjnej, w zakresie współrzędnych punktów granicznych oraz powierzchni działki
 9. 2018-08-29- II SA/Wr 260/18 aktualizacja informacji zawartych w egib w zakresie numerycznego opisu granic działki
 10. 2019-02-26 - II SA/Wr 632/18 aktualizacja informacji zawartych w egib w zakresie zmiany powierzchni działki
 11. 2018-11-14  - II SA/Wr 555/18  odrzucenie zarzutów do modernizacji egib dotyzących zmiany granic działki ewidencyjnej
 12. 2018-02-28  - II SA/Wr 814/17 odrzucenie zarzutów do modernizacji egib dotyczących przebiegu granic działki ewidencyjnej i zmiany powierzchni
 13. 2016-04-27 - II SA/Wr 110/16  odmowa aktualizacji operatu egib w zakresie zmiany granic działki ; 2018-08-31 - I OSK 2320/16 wyrok NSA
 14. 2016-04-07-  II SA/Wr 793/15 odmowa wprowadzenia zmiany w operacie egib
 15. 2015-01-30 - III SA/Kr 1766/14  aktualizacja egib w wyniku ustalenia granic działki ewidencyjnej w trybie przepisów § 37-§39 rozporządzenia w sprawie egib
 16. 2014-08-12 - II SA/Wr 401/14 umorzenie postępowania dotyczącego zmiany przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Egib udostępnianie danych

 1. 2023-02-07 - II SA/Wr 673/22 odmowa wydania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działki, wobec braku interesu prawnego związanego z planowanym wystąpieniem o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 2. 2021-05-13 - II SA/Wr 143/21 odmowa wydania wypisu z rejestru lokali dla nieruchomości
 3. 2019-12-03 - II SA/Wr 634/19 ustalenie opłaty za udostępnienie informacji z egib w postaci uproszczonych wypisów dla komornika sądowego; 2022-08-11 - I OSK 578/20 wyrok NSA
 4. 2016-12-09 - II SA/Wr 631/16  odmowa wydania wypisu z rejestru lokali przedstawicielowi ustawowemu
 5. 2016-05-31 - II SA/Wr 180/16 odmowa wydania wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych wraz z udostępnieniem numeru KW ; 2018-09-26 - I OSK 2212/16 wyrok NSA
 6. 2014-01-21 - II SA/Wr 850/13  odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającego umiejscowienie dwóch zjazdów na działkę ; 2016-02-24 - I OSK 1217/14 wyrok NSA
 7. 2013-09 -26 - II SA/Wr 546/13 odmowa wydania zaświadczenia z operatu egib pełnomocnikowi
 8. 2013-06-11 - II SA/Wr 299/13 odmowa wydania wypisu uproszczonego z operatu egib dla rzeczoznawcy majątkowego
 9. 2012-06-12 - II SA/Wr 712/12 odmowa udostępnienia informacji z operatu egib dla potrzeb dochodzenia egzekucyjnego (ZUS)
 10. 2012-09-05 - II SA/Wr 415/12 odmowa udostępnienia  informacji o gruntach, budynkach i lokalach stanowiących własność osoby fizycznej  (NUS)
 11. 2009-12-10 - II SA/Wr 550/09 odmowa udostępnienia danych z egib wierzycielowi

      PZGiK

 1. 2023-10-24 - II SA/Wr 433/23 odmowa przyjęcia do pzgik dokumentacji geodezyjnej (nieprawidłowości w operacie technicznym z pracy geodezyjnej obejmującej geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych)
 2. 2023-10-24 - II SA/Wr 433/23 odmowa przyjęcia do pzgik materiałów w ramach pracy geodezyjnej, której celem była geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych (dot. zakresu zgłoszonych prac geodezyjnych)
 3. 2022-04-26 - II SA/Wr 60/22 odmowa przyjęcia do pzgik materiałów sporzadzonych w ramach prac geodezyjnych
 4. 2022-01-18 - II SA/Wr 131/21 odmowa przyjęcia do pzgik dokumentacji geodezyjnej, której celem było wznowienie znaków granicznych (błędna analiza materiałów zasobu); 2023-11-08 - I OSK 1713/22 wyrok NSA
 5. 2021-12-01 - II SA/Wr 379/21 pozbawienie uprawnienia do częściowego przekazywania wyników prac geodezyjnych; 2022-04-01 - I OSK 341/22 postanowienie NSA
 6. 2021- 09-07 - II SA/Wr 306/21  odmowa przyjęcia do pzgik materiałów sporządzonych w ramach prac geodezyjnych
 7. 2021-05-24 - II SA/Wr 109/21  odmowa przyjęcia do pzgik dokumentacji geodezyjnej; 2022-05-12 - I OSK 1815/21 wyrok NSA
 8. 2021-04-09 - II SA/Wr 67/21 ustalenie zakresu materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnionych do zgłoszenia pracy geodezyjnej
 9. 2021-01-26 - II SA/Wr 512/20  odmowa przyjęcia do pzgik zbiorów danych i materiałów sporządzonych przez wykonawcę w ramach pracy geodezyjnej; 2022-02-11 - I OSK 883/21 wyrok NSA
     PZGiK inne
 1. 2023-05-23 - II SA/ Wr 737/22 uchybienie terminu do wniesienia zażalenia

     Opłaty

 1. 2021-05-12 - II SA/Wr 294/21 ustalenie  zakresu materiałów zasobu udostępnionych do zgłoszenia pracy geodezyjnej, w zakresie wydania mapy zasadniczej w postaci wektorowej
 2. 2021-01-28 - II SA/Wr 387/20 ustalenie wysokości opłaty za wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej; 2022-02-17 - I OSK 884/21 wyrok NSA
 3. 2020-11-19- I OW 94/20  rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy DWINGiK a SKO do rozpatrzenia odwołania od decyzji orzekającej o odmowi zwrotu opłaty pobranej na podstawie DOO
 4. 2016-03-16 - II SA/Wr 848/15 ustalenie wysokości opłaty za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej; 2016-11-09 - I OSK 1396/16 wyrok NSA
 5. 2016-03-16 - II SA/Wr 849/15  określenie wysokości opłaty geodezyjnej za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej
 6. 2012-12-12 - II SA/Wr 721/12 ustalenie wysokości opłaty za aktualizację mapy zasadniczej; 2013-12-10 - I OSK 707/13  wyrok NSA

      Egib inne

 1. 2023-04-27 - II SA/Wr 634/22 odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie uzupełnienia decyzji
 2. 2023-02-16 - II SA/Wr 389/21 aktualizacja egib w zakresie właściciela nieruchomości na podstawie wpisów KW, brak aktualizacji na podstawie postanowienia Sądu dotyczacego prawa do nieruchomości ustanowionego w latach wcześniejszych
 3. 2022-05-19 - II SA/Wr 389/21 brak przymiotu strony w postępowaniu dotyczącym zmiany danych egib (w zakresie własności i oznaczenia nieruchomości) dla działki sąsiedniej
 4. 2021-11-23 - II SA/Wr 397/21 konieczność sprecyzowania żądania wnioskodawcy; 2022-08-24 - I OSK 1176/22 wyrok NSA
 5. 2020-12-15 - II SA/Wr 462/20 odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
 6. 2020-12-15 - II SA/Wr 463/20 uchybienie terminu do wniesienia odwołania
 7. 2019-12-23 - II SA/Wr 500/19 stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania 
 8. 2019-10-08- II SA/Wr 403/19 odmowa wpisu umowy dzierżawy
 9. 2017-09-20 - II SA/Wr 526/17 odmowa wszczęcia postępowania w zakresie aktualizacji informacji zawartych w egib ze względu na brak przymiotu strony (teren ogrodów działkowych)
 10. 2017-07-21  - I OSK 1519/17 niedopuszczalność zażalenia na postanowienie o odmowie wydania wypisu z ewidencji gruntów i budynków
 11. 2017-03-20 - II SA/Wr 7/17 niedopuszczalność zażalenia na postanowienie o odmowie wydania wypisu z egib; 2017-07-21 - I OSK 1519/17 postanowienie NSA
 12. 2016-10-04 - II SA /Wr 385/16 umorzenie postępowania ze względu na brak przymiotu strony (wniosek złożony przez dzierżawcę)
 13. 2015-11-17 - II SA/Wr 637/15 umorzenie postępowania w sprawie uchylenia czynności materialno - technicznej polegającej na wykreowaniu w ewidencji nowego przebiegu granicy pomiędzy działkami
 14. 2015-03-17 - I OSK 1471/13 umorzenie postępowania odwoławczego od decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany w części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków
 15. 2015-01-16 - III CSK 79/14 postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie o założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności
 16. 2014-12-23  - II SA/Wr 622/14 umorzenie postępowania odwoławczego od decyzji o odmowie uwzględnienia wniosku o bezzwłoczne uregulowanie zapisów w bazie ewidencji gruntów i budynków 
 17. 2014-12-19 - II OW 174/14 spór kompetencyjny pomiędzy SKO a DWINGiK w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez Starostę w sprawie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne
 18. 2014-03-13 - II SA/Wr 77/14 odmowa wykreślenia RZGW jako władającego wałem przeciwpowodziowym
 19. 2012-10-19 - II SA/Wr 527/12 odmowa wprowadzenia zmiany w egib dotyczącej podziału do korzystania
 20. 2010-02-10 - II SA/Wr 630/09 uchybienie terminu wniesienia żądania wznowienia postępowania
 21. 2009-10-28 - III SA/Wr 43/09 odmowa wprowadzenia zmiany w operacie egib (po ujawnieniu rozgraniczenia nieruchomości wniosek o przywrócenie stanu ujawnionego w KW)
 22. 2016-01-08 - II SA/Wr 746/15 umorzenie postępowania w sprawie uregulowania zapisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

      Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

 1. 2022-01-13 - I OSK 528/19 przesłanki odmowy wszczęcia postępowania klasyfikacyjnego
 2. 2019-06-11 - II SA/Wr 119/19  odmowa ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 3. 2018-11-27 - II SA/Wr 582/18 odmowa ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 4. 2017-10-10 - II SA/Wr 532/17 odmowa ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów użytek Ba
 5. 2008-08-12 - III SA/Wr 285/08 w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów  ; 2009-10-02 - I OSK 1486/08 wyrok NSA

      Scalenie i wymiana gruntów

 1. 2016-11-09 -  II OW 55/16 postanowienie NSA  w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a SKO w Legnicy, w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania scaleniowego, zakończonego decyzją SKO w Legnicy

      Inne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

 1. 2022-05-18 II SA/Gl 66/22 odmowa przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pracy polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału
 2. 2022-05-10 III SA/Kr 1834/21 odmowa przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioru danych i innych materiałów (zawiadamianie stron o ustalaniu granic)
 3. 2022-03-03 III SA/Łd 998/21 umorzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 4. 2022-01-25 - III SA/Kr 1242/21 odmowa wydania zaświadczenia
 5. 2021-12-22 - III SA/Gd 813/21 odmowa wszczęcia postępowania w sprawie przyjęcia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (czy właściciel nieruchomości może być stroną postępowania dotyczącego przyjęcia wyników pracy geodezyjnej do zasobu)
 6. 2021-11-09-II SA/Rz 1272/21 ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego
 7. 2021-11-23 - II SA/OI 761/21 w sprawie przyjęcia do pzgik wyników pracy geodezyjnej związanej z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków
 8. 2021-10-26 - II SA/Ke 592/21 odmowa przyjęcia operatu technicznego oraz nowych zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wielokrotna weryfikacja
 9. 2021-09-03 - I OSK 529/19 bezczynności organu przy rozgraniczeniu
 10. 2021-08-25- IIISA/Po 356/21 obszar prac niezgodny ze zgłoszeniem, pajączki, obszary połączone przesmykami
 11. 2021-07-09 - II SA/Po 412/20 aktualizacja informacji zawartych w egib w zakresie zmiany użytku z R na Ba
 12. 2021-05-13- II SA/Sz 1079/20 weryfikacja bez właściwego upoważnienia
 13. 2018-06-28 - III SA/Lu 246/18 aktualizacja informacji zawartych w operacie egib; 2021-09-21 - I OSK 4240/18 wyrok NSA
 14. 2017-08-05 - I OSK 2608/15 odmowa udostępnienia rzeczoznawcy zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, będących podstawą wpisów do ewidencji gruntow i budynków do wykonania ich kopii techniką fotokopii
 15. 2013-10-22 - II GSK 883/12 kara upomnienia dla geodety uprawnionego (praca geodezyjna: rozgraniczenie nieruchomości)
 16. 2013-06-07 - II SA / Łd 409/13 odmowa przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dot. pracy geodezyjnej – rozgraniczenie nieruchomości)
 17. 2012-02-01 - I OW 172/11 spór kompetencyjny pomiędzy SKO a DWINGiK w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na pismo (decyzję) starosty w sprawie odmowy nieodpłatnego wydania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 18. 2012-02-05 - II SA / Ke 23/12 odmowa przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dot. pracy geodezyjnej – podział nieruchomości)
 19. 2011-12-30 - IV SA / Wa 1176/11 postępowanie dyscyplinarne wobec geodety uprawnionego, który ze swojej winy naruszył przepisy art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 20. 2011-12-14 - III SA/Łd 1024/11 odmowa włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sprawie zasiedzenia
 21. 2010-05-14 - I OSK 1009/09 wznowienie znaków granicznych a rozgraniczanie nieruchomości

     Treść orzeczeń sądów administracyjnych można znaleźć na stronie internetowej: Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych

liczba wejść: 15481