Aktualnie znajdujesz się na:

Komisja dyscyplinarna

Komisja dyscyplinarna

Wojewoda Dolnośląski  zarządzeniem nr 33 z dnia 28 stycznia 2019 r. powołał członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej do spraw geodezji i kartografii właściwej dla województwa dolnośląskiego .

W skład Komisji wchodzą:

 1. Alicja Meusz - przewodniczący Komisji,
 2. Włodzimierz Chytry,
 3. Mariusz Dzumyk,
 4. Paweł Kaśków,
 5. Jarosław Lipiński,
 6. Ewa Maj-Rudy,
 7. Grzegorz Ninard,
 8. Marietta Piętak,
 9. Sylwia Porucznik,
 10. Joanna Przybylska,
 11. Krzysztof Siudziński,
 12. Ewa Szafran,
 13. Bożena Tabisz.

 

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
email: komisja_dyscyplinarna@duw.pl

Kadencja Członków komisji zakończy się 1 stycznia 2023 r.

 

PODSTAWA DZIAŁANIA i ZADANIA KOMISJI

(zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Art. 46g. [Komisje dyscyplinarne]

 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne.
 2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.
 3. Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.
 5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

 

Art. 46h. [Członkowie komisji]

 1. Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46i. [Członkowie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej]

 1. Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, Główny Geodeta Kraju.
 2. Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46j. [Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne]

 1. Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi", orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.
 2. Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.
 3. Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej - Główny Geodeta Kraju.
liczba wejść: 4103