Aktualnie znajdujesz się na:

Rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik dyscyplinarny

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
 ds. osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

 

 

Katarzyna Bielicz
pokój nr 2134a

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00, 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
email: rzecznik_dyscyplinarny@duw.pl
telefon: 71 340 68 00

Klauzula informacyjna RODO /treść klauzuli/

 

 

 

PODSTAWA DZIAŁANIA i ZADANIA RZECZNIKA

(zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)


Art. 46d.

 1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46e.

 1. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:
  1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
  2. składanie wniosków o ukaranie;
  3. udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.
 2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.
 3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.
liczba wejść: 6909