Aktualnie znajdujesz się na:

DWINGiK

DWINGiK

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa  w imieniu wojewody wykonując zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

  1. kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności: zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy, posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
  2. kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
  3. współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
  4. przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
  5. na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań starosty w trybie art. 6a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:

  • pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  • wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pełni funkcję kierującego komórką organizacyjną - Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną.

Szczegółowy opis zagadnień realizowanych przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną określa Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

liczba wejść: 13563