Aktualnie znajdujesz się na:

Marszałek województwa

Marszałek województwa

Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:
  1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
  3. tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 tej ustawy;
  4. analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;
  5. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
  6. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w części dotyczącej obszaru województwa.
Marszałek województwa wykonuje zadania przy pomocy geodety województwa.
liczba wejść: 2779