Aktualnie znajdujesz się na:

Starosta

Starosta

Do zadań starosty należy w szczególności:

  1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  3. zakładanie osnów szczegółowych,
  4. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a  pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.), a także standardowych opracowań kartograficznych w   skalach  1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000, o których mowa w art. 4 ust. 1 e pkt 1 i  2 tej ustawy.
Starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego.
liczba wejść: 2508